Často kladené otázky

Zpracování vrstvy RZV_p v CAD

Otázka:

Potřebuji radu se zpracováním ÚP dle metodiky MINIS v CAD. Jedná se mi především o zpracování vrstvy ploch s rozdílným způsobem využití. Nerozumím zcela přesně vyznačení vrstvy „RZV_p“. Mám jednotlivé parcely šrafovat postupně jednu za druhou či mohu obtáhnout území se společnou fcí a vyšrafovat najednou? A dávají se vůbec šrafy do té vrstvy „RZV_p“? Neexistuje nějaký vzor vypracovaný v AutoCADu, kde by bylo možné všemu lépe porozumět?

Odpověď:

V sekci ke stažení je k dispozici příklad správného zpracování vrstvy RZV_p v CAD. Jde o vymezení !! OBVODŮ PLOCH !! liniemi a umístění malých textů, které v plochách spolehlivě celé leží a nesou jednoznačnou informaci o typu a časovém horizontu každé plochy RZV. Časový horizont plochy je dán tím, leží-li v ní text z vrstvy RZV_TYP1 (stabilizované plochy, dříve stav) nebo RZV_TYP2 (plochy změn, dříve návrh). Tyto malé texty jsou nositeli informace pro digitální odevzdání plánu a nepředpokládá se jejich použití ve výkresech.

Liniová kresba musí být „čistá“, aby mohl být proveden automatický převod na plochy v GIS. To především znamená, že obvody ploch musí být vymezeny bez nedotahů, tj. navazující linie musí být na sebe „snapovány“. Také se v kresbě nesmí vyskytovat zapomenuté volné linie a duplicity.

Každopádně neodevzdávejte šrafy. Ty jsou mezi různými systémy CAD a GIS špatně přenosné a jsou většinou pro následný převod do GIS nepoužitelné!

Nevymezujte jednotlivé parcely, ale pouze obvody celých ploch RZV.

Poznámka:
V některých systémech CAD je pro následné šrafování třeba, aby byly hranice ploch tvořeny uzavřenými čarami. Pak je vždy hranice mezi dvěma plochami kreslena dvakrát. I takovéto vymezení obvodů ploch RZV je možné odevzdat, ale společná hranice musí být z obou stran zakreslena ZCELA shodně (t.j. bez překryvů nebo mezer). To je ovšem pracnější než vymezení jednoduchými liniemi, které je použito v uvedeném příkladu a které je i pro následné zpracování do GIS vhodnější.

Zpracování vrstvy RZV_p v GIS

Otázka:

Potřebuji radu se zpracováním vrstvy ploch s rozdílným způsobem využití dle metodiky MINIS v GIS. Pracuji v ArcView 3.0 a nedovedu se zbavit mezer a malých plošek, které mi nechtěně vznikají při tvorbě ploch RZV na hranicích mezi jednotlivými velkými plochami. V měřítku výkresu tyto malé plošky a mezery nejsou vidět, takže se domnívám, že jejich ponechání ve vrstvě by nemuselo vadit. Mohu vrstvu takto odevzdat?

Odpověď:

Bohužel vrstvu RZV_p s nečistotami, které popisujete, odevzdat nelze. Metodika MINIS nepožaduje po zpracovateli odevzdání velkého počtu vrstev, ale u těch zásadních, které požadovány jsou, je kladen důraz na jejich topologickou čistotu. Vrstvy s nečistotami (byť malých rozměrů) působí potíže při následném používání dat pro geografické analýzy a vytváření odvozených vrstev. Vrstva RZV_p tedy musí z hlediska topologie obsahovat systém ploch, které souvisle a jednoznačně pokrývají celé území, tj. nikde se ani nepřekrývají, ani mezi nimi nejsou žádné, ani velmi malé mezery. Kvalitní programy GIS poskytují pro splnění tohoto požadavku dostatek nástrojů. Příklad územního plánu digitálně zpracovaného v GIS podle MINIS je v sekci ke stažení. V něm naleznete mino jiné i příklad topologicky čisté vrstvy RZV_p ve formátu SHP.

poslední aktualizace: 7. 6. 2012