Funkce programu Hydrocheck

Základní přehled funkcí programu Hydrocheck + možnost stažení dokumentace

Pro zájemce možnost stažení uživatelské dokumentace: dokumentace

Uživatelské prostředí

Variabilní rozložení oken umožňuje při práci sledovat vždy ty hodnoty, se kterými uživatel pracuje. U každého okna je možné modifikovat jeho velikost i obsah. Pomocí záložek pak je možné rychle přeskakovat z okna do okna.

Ukládání primárních hodnot u bodů profilu

Program si po celou dobu práce ukládá u všech bodů primární informace, číslo bodu, X, Y, Z a kód bodu tak, jak jej předali geodeti. Při modifikaci příčného profilu se tyto údaje nemění a kdykoliv je tak možné s nimi pracovat.

Aktivní zóny

Stanovení aktivních zón je poměrně náročnou a důležitou činností. Nový HYDROCHECK má velmi variabilně zapracované nástroje na hodnocení dle jednotlivých kritérií, která lze uživatelsky rozšiřovat a modifikovat. Je tedy možné pružně reagovat na případné změny metodických pokynů, nebo je možné definovat vlastní pomocné podmínky hodnocení.

Hodnocení hloubek a rychlostí metodou Fink & Bewick

Hodnocení hloubek a rychlostí metodou Fink & Bewick

Původní funkce svislicových rychlostí byla rozšířena o vyhodnocování aktivní zóny dle schválené metodiky stanovení aktivní zóny. Jedním z kritérií je závislost na hloubce a rychlosti, procentuální průtok korytem, či absolutní hloubka. Hlavním kritériem je zde však stále selský rozum, který nelze automatizovat. Proto program Hydrocheck je pouze pomocným nástrojem vodohospodáře.

Relativní drsnosti

Významnou změnou je možnost práce s relativními drsnostmi. Uživatel si sám definuje libovolné kódy drsností, které přiřazuje výpočtové trati. Vlastní hodnoty drsností je pak možné snadno upravovat během práce. Při využití výběrových funkcí je možné snadno změnit i kód drsnosti, tedy: „v úseku ř.km 3,4 až 4,7, kde je sklon >0,0055 vyměň dno2 za dno3“.

Spojování více profilů

Program umožňuje promítat najednou více příčných profilů, nabízí nástroje pro grafickou editaci bodů v profilu. Body v profilu je možné posouvat, přidávat či mazat pomocí myši, prostřednictvím tabulky či kombinací obou postupů. Pomocí jednoduchého výběru myši je možné označit více bodů najednou a vyplnit jim společnou hodnotu, například drsnosti.

Import a export dat

Zachována byla oboustranná datová kompatibilita mezi novým a starým Hydrocheckem. Zásadním způsobem byly rozšířeny možnosti importu dat tak, aby bylo možné načítat data z libovolných formátů textových a databázových podkladů. Je možné načítat více souborů najednou, je možné doplňovat informace (např. přidat staničení k dříve načteným profilům) atd.

Kromě silného nástroje na import dat obsahuje program Hydrocheck nástroj na export dat, který lze uživatelsky plně modifikovat a vytvářet různé tabulkové sestavy.

Situace

HYDROCHECK umožňuje práci s tratí v situaci, do které je možné připojit rastrový i vektorový mapový podklad. Při importu je možné například načíst všechny zaměřené body do mapy a teprve v Hydrochecku z nich výběrem vytvářet příčné profily.

Spojení Hydrocheck 1 a 2

Nový HYDROCHECK je od počátku koncipován tak, aby splynul původní HYDROCHECK 1 a 2 do jednoho programu. Jednotlivé objekty jsou přímo prvkem trati a je možné spouštět výpočet z jediného místa. Další novinkou je to, že lze v jednom příčném profilu provádět paralelní výpočet několika objektů najednou. Například výtok otvorem hlavního mostu, inundačního mostu a současně přepad přes širokou korunu. Takováto úloha se dříve prováděla ruční iterací.

Referenční hladiny

Doposud bylo možné zadávat kótu preferenční hladiny a to vždy jednu pro jeden profil. V nové verzi programu Hydrocheck je možné pracovat s více referenčními hladinami najednou a tato funkce splynula s původním bufferem hladin. Referenční hladiny je možné dle potřeby importovat, exportovat a zobrazovat ve výstupech.

Další nové prvky

Jednou z novinek programu HYDROCHECK je několik nových prvků výpočtové trati. Kromě profilů a konzumčních křivek je například novým prvkem „přítok“. Změna průtoku nyní není konstanta, ale křivka (tabulka) a nevztahuje se ke konkrétnímu profilu, ale k říčnímu km. Lze tak v jedné výpočtové trati počítat celé spektrum n-letých vod najednou.

Dalšími prvky jsou prvky objektů, „jezové těleso“, „široká koruna“ a „objektový profil“. Nové jsou ale i prvky TXT a RTF do kterých lze zapisovat komentáře k výpočtu. Oba tyto textové prvky jsou součástí výpočtové trati, mají svoje staničení a další obecné vlastnosti prvku a lze do nich komentovat průběh výpočtu včetně grafických poznámek, tabulek či fotografií. Textové výstupy je možné vyexportovat jako základ závěrečné zprávy.

Další novinkou programu HYDROCHECK je levá a pravá břehová hrana, která bez ohledu na počet svislic odděluje vlastní koryto od levé a pravé inundace. Zobrazování výsledků je pak možné sledovat odděleně podle svislic, nebo koryta a inundace.

Výstupy

V programu byl zcela přepracován systém tvorby výkresové dokumentace tak, že je možné podélný a příčné profily včetně všech popisů i rozpisky generovat a přímo vytisknout z Hydrochecku na tiskárnu bez další editace v CAD.

Ukázka výkresu podélného profilu ke stažení

ukázka podélného profilu

Tento podélný profil byl celý, se všemi vykreslenými informacemi i rozpiskou vygenerován programem Hydrocheck a nebyl již editován v žádném CAD systému. Nový Hydrocheck při vykreslování příčných i podélných profilů mimo jiné dokáže spolupracovat s vnějšími databázovými nebo textovými soubory a umí z nich načítat hodnoty a vykreslovat je do výkresu. tímto způsobem byly vyplněny údaje o břehové zástavbě, kapacitě LB a PB, neškodném průtoku, sklonových poměrech, ale i o ohrožených objektech, místech omezujících odtokové poměry, protipovdňových opatřeních (uvedená čísla jsou identifikátory objektů s vazbou na zprávu). Taktéž povodňové značky, popisy objektů a přítoky jsou popsány z vnější databáze.

poslední aktualizace: 25. 6. 2013