Historie

O kořenech a zásadách, kterých se stále držíme :-).

Tvorba programového vybavení pro řešení úloh ve vodním hospodářství a životním prostředí je původní a nejstarší činností Hydrosoftu. I dnes, kdy se věnujeme z velké části studiím, projektům a zpracování dat, tvoří programátoři polovinu všech zaměstnanců firmy.

Program HYDROCHECK, vyvíjený původně na zakázku pro Povodí Ohře již v roce 1990 byl programován v jazyce Turbo Pascal, stejně jako řada drobnějších programů z první poloviny 90 let. K těmto programům patří DIGIT na připojení nestandardního digitizeru k PC, který byl pro řadu užitečných funkcí donedávna používán na PO, nebo program OBLOUK, který propočítává vytyčovací prvky kruhových a lemniskátových oblouků používaných v úpravách toků.

Řada našich zákazníků v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí zpracovává značné množství dat. Příkladem je ČHMÚ, kde je v databázi uloženo několik desítek milionů záznamů, ke kterým musí být zaručen stálý, bezpečný a dostatečně rychlý přístup. Úlohy tohoto typu řešíme v databázi ORACLE. Vzhledem k celkovému objemu prací a finanční náročnosti systému se nejedná o samostatné programy, ale o komplexní dodávky informačních systémů zajišťujících toky dat od pořizování a automatické načítání dat, jejich správu a údržbu, vyhodnocování, provázání s GIS až po tvorbu automatických výstupů. Příkladem jsou HEIS, HEIS-ČHMÚ, HEIS-VÚV, IOŽIP, IDIS, RaMap a další.

Současným trendem v informatice je zpřístupňování informací prostřednictvím internetu a to jak informací alfanumerických, tak grafických a geografických. Současné technické možnosti umožňují zpřístupnit všechny tyto informace dynamicky. Typickým programem, který je schopen zobrazit prvky nad mapovým podkladem s připojením databáze Oracle je WebMap. Nástroj vyvíjený pro zobrazování vrstev IOŽIP na IMIPu, který si však našel uplatnění i u dalších zákazníků.

Samostatnou skupinou úloh jsou programy v GIS, které lze dále rozdělit na ty, které jsou vyvíjeny pro účely rozšíření jejich funkcí na úrovni pořizování a zpracování dat a na ty, které slouží koncovým uživatelům pro zobrazování a vyhodnocování zpracovaných informací. Představitelem první skupiny je program Polygon, jako nadstavba nad MapInfo umožňující vytvořit z čárové kresby polygonovou topologii. Tento program vytvořil z MapInfa nástroj vyšší cenové třídy, neboť úlohu polygonové topologie řeší programy pěti až desetinásobně dražší.

Druhou skupinu programů v GIS určenou k prohlížení a vyhodnocování dat důstojně zastupuje dvojice programů vyvíjených pro IMIP. Tyto programy AplZip a AplAtem vyvíjené v Avenue jako nadstavba nad ArcView zpřístupňují veškerá data Atlasu ŽP, umožňují vyhledávat potřebné informace, vyhodnocovat je a v prostředí ArcView z nich vytvářet samostatné vrstvy, pro presentaci a tisk.

Další samostatnou skupinou programů jsou nadstavby nad CAD systémy. V našem případě MicroStation. Opět se jednalo o účelové řešení úloh, které by jiným způsobem řešit nešly, nebo šly, ale při vysokých nákladech. Příkladem byl projekt Valentýna, vyměřovací loď, která na připojených ramenech měří ultrazvukem hloubku vody v toku. Výstup z technicky zastaralé aparatury byl zpracováván pouze analogově, tiskem na papír. Hydrosoft vypracoval technologii a programové vybavení v MicoStation pro digitální vyhodnocení těchto výstupů až na úroveň digitálního modelu dna. Mimo tento program patří do této skupiny řada aplikací na zpracovávání vypočtených výsledků dvourozměrného proudění v toku programem Fluvius a programy na připojování souřadnic digitalizovaných objektů do databáze (GIS) a podobně.

(článek z roku 2000)

poslední aktualizace: 20. 6. 2012